English            
انتخاب وب سایت
نمایش بر اساس 
 بخشنامه طرح حمایت از اختراعات و نوآوری‌های علمی، فنی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی
-
شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه پژوهانه (جدید)
-
چهارشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور
-
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه طرح های پژوهشی
-
دوشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه داخلی شماره 1 شرایط و روند اجرای طرح های پژوهشی
-
دوشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه برگزاری کارگاه روش شناسی تحقیق
-
يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه تاسیس انجمن های علمی اساتید
-
يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 یخشنامه عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی
-
يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقاطع ارشد و دکتری
-
شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
-
يکشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 فرم تشویقی مقالات
-
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
-
يکشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل برگزاری سخنرانی های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
-
دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران
-
چهارشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه تشویق و قدرشناسی از نخبگان دانشجویی
-
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی
-
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار (دفتر گسترش تولید علم)
-
دوشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه سقف مجاز تعداد راهنمایی و مشاوره اعضای هیات علمی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
-
دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 مجلات مورد تایید واحد های دانشگاه آزاد بهمن 95
-
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور
-
سه شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری
-
شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 نشریات Blacklist دانشگاه آزاد اسلامی- بهمن ماه 1395
-
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه تاکید بر عدم تجسس در احوال شخصی
-
يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم - شهریور 1395
-
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 مجلات مورد تایید واحد های دانشگاه آزاد
-
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمی
-
يکشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 لیست نشریات خارج شده از ISC در سال 1393
-
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه حمایت وزارت صنعت، معدت و تجارت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا
-
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه تسهیلات مهد کودک
-
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 مجلات پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت- آذر ماه 1395
-
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
-
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 نشریات Blacklist دانشگاه آزاد اسلامی- آذر ماه 1395
-
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
بخشنامه
يکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 نشریات Blacklist وزارت علوم- آذر ماه 1395
-
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه درخواست ایجاد رشته های جدید
بخشنامه
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 نشریات Blacklist وزارت بهداشت- آذر ماه 1395
-
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه برگزاری جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ( فرهیختگان)
-
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه تشویق فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیات علمی1392
بخشنامه
شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه ارسال گزارش نهایی طرح ها به کتابخانه ملی
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه سازمان مرکزی مبنی بر مستخرج از پایاین نامه های کارشناسی ارشد
بخشنامه
سه شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهش
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهش
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل برگزاری کارگاه های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
دستورالعمل
چهارشنبه ۱۳ دى ۱۳۹۱
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح های پژوهشی
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی
آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۱
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه داخلی اجرای طرح های تحقیقاتی
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 نشریات نامعتبر وزارت علوم
-
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
 بخشنامه فرصت مطالعاتی اساتید
آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه شماره 73/311805 مورخ 91/9/20
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
1 2