مدیر گروه

 نام: حمید رضا کسیخان

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی

مقطع تحصیلی: دکترا

آدرس الکترونیکی: 

hrk1962@gmail.com

تلفن : 9-55229200     داخلی: 2324