معرفی گروه زبان انگلیسی

 هدف دوره کارشناسی آموزش زبان انگلیسی تربیت دبیرانی است که با برخورداری از دانش نظری و مهارت های عملی در دوره چهار ساله توانایی و تسلط تدریس زبان انگلیسی در دبیرستان را کسب نموده و ضمن دارا بودن نگرش مثبت نسبت به کار خود به نحو مطلوب از عهده آموزش زبان انگلیسی دردبیرستان برآیند و دانش آموزان را به فراگیری این زبان علاقمند سازند.