اعضای هیات علمی

 

حمید رضا کسیخان

دکترای ادبیات انگلیسی

فرحناز لیاقت

دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی

فرناز لطیف

دکترای آموزش زبان انگلیسی

سعید بهنود

دانشجوی دکترای ادبیات زبان انگلیسی

امیر حسین رحیمی

دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی

مروارید شیخ علیا لواسانی

دکترای آموزش زبان انگلیسی