اسامی کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

آقای محمد علی تقربی

رئیس اداره آموزش

۲

خانم مریم عرب

مسئول دفتر ریاست

۳

 

 

خانم فاطمه تاج زاده

کارشناس گروه های ارشد و دکتری (کلیه رشته های عمومی)

۴

آقای حسنعلی ابراهیمی

کارشناس گروه های ارشد و دکتری ادیان و عرفان، تاریخ تمدن ملل اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی و ...

۵

خانم صدیقه محمدی

کارشناس گروه های آموزش زبان انگلیسی، فقه و حقوق ، ادیان و عرفان تاریخ،جغرافیا و ادبیات فارسی

۶

آقای مسلم نیازمند

مسئول اداره بایگانی

۷

خانم زهرا برقی

کارشناس فارغ التحصیلان

۸

آقای سید حسین نظری

مسئول کنترل کلاسها

۹

خانم حمیده دهقان

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

۱۰

خانم صدیقه شاهی

کارشناس اداره پژوهش

۱۱

خانم فاطمه عزتی

کارشناس گروه تربیت بدنی مقطع کاردانی پیوسته

۱۲

آقای مهدی کیقبادی

کارشناس گروه تربیت بدنی مقطع کارشناسی ناپیوسته

۱۳

خانم ناهید بهروز نام

مسئول امتحانات

۱۴

خانم زهرا محمد پور

خدمات

۱۵

آقای مجتبی شیخی

خدمات