شماره تماس های ضروری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

۱

آقای دکتر رنجبر

رئیس دانشکده

۵۵۲۲۹۳۹۲

۲۶۱۰

۲

خانم دکتر طرلانی

رئیس اداره پژوهش 

۵۵۲۲۹۳۸۶

۲۵۹۷

۳

خانم دکتر زیویار

معاون دانشکده

-

۲۶۲۱

۴

آقای تقربی

رئیس اداره آموزش

۵۵۲۲۹۳۶۲

۲۶۰۷

۵


آقای دکتر تقدیسی

مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی و علوم قرآن و حدیث و فقه شافعی  (ارشد و دکترا)


۵۵۲۲۹۳۷۵


۲۶۲۷

۶

آقای دکترجلالی شیجانی

مدیر گروه ادیان و عرفان و فلسفه و کلام اسلامی  (کارشناسی،ارشد و دکترا)

۵۵۲۲۹۳۴۶

۲۶۰۸

۷

آقای دکتر طهماسبی

مدیر گروه درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس

-

۲۶۱۵

۸

خانم دکتر مرادی

مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی (کارشناسی)

-

۲۶۲۸

۹

آقای دکتر یلفانی

مدیر گروه تاریخ  (کارشناسی، ارشد و دکترا)

-

۲۶۲۰

۱۰

آقای دکتر حیدرنیا

مدیرگروه تاریخ تمدن ملل اسلامی (ارشد)

-

-

۱۱

خانم دکتر احمد امرجی

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی  ( کارشناسی و ارشد)

-

۲۶۱۶

۱۲

آقای دکتر رنجبر

مدیر گروه جغرافیا

-

۲۶۲۰

۱۳

خانم شاهی

کارشناس  پژوهش

۵۵۲۲۹۳۸۶

۲۵۹۷

۱۴

خانم عرب

مسئول دفتر ریاست

۵۵۲۲۹۳۹۲

۲۶۱۰

۱۵

خانم تاج زاده

کارشناس گروه های ارشد

-

۲۶۰۶

۱۶

خانم محمدی

کارشناس رشته های مقطع کارشناسی علوم انسانی

-

۲۶۰۵

۱۷

آقای ابراهیمی

کارشناس رشته های ارشد و دکتری علوم انسانی

-

۲۶۰۶

۱۸

خانم عزتی

کارشناس گروه تربیت بدنی مقطع کاردانی

 

۲۶۰۷

۱۹

آقای کیقبادی

کارشناس گروه تربیت بدنی مقطع کارشناسی ناپیوسته

 

۲۶۰۲

۲۰

آقای نیازمند

مسئول اداره بایگانی

-

۲۶۰۱

۲۱

خانم برقی

کارشناس فارغ التحصیلان

-

۲۶۱۴

 

آقای نظری

مسئول کنترل کلاسها

-

۲۵۹۹

 

خانم دهقان

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

-

۲۶۲۲