اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی

رتبه-مدرک

رشته

رویا احمد امرجی

استادیار-دکتری

زبان و ادبیات فارسی

مهناز رمضانی

استادیار - دکتری

زبان و ادبیات فارسی

سیّده حورا لقمان

مربّی – کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

خورشید نوروزی

استادیار - دکتری

زبان و ادبیات فارسی

شاهپرک فرحبخش اصفهان

استادیار - دکتری

زبان و ادبیات فارسی

مریم پیکانپور

استادیار - دکتری

زبان و ادبیات فارسی

مریم یوزباشی

استادیار - دکتری

زبان و ادبیات فارسی

راضیه زواریان

استادیار - دکتری

زبان و ادبیات فارسی

زهره نورائی نیا

استادیار - دکتری

زبان و ادبیات فارسی

زهره سرمد

استادیار - دکتری

زبان و ادبیات فارسی

خدیجه بهرامی رهنما

استادیار - دکتری

زبان و ادبیات فارسی

فرشته ناصری

استادیار - دکتری

زبان و ادبیات فارسی

هانیه صدری مجد

مرّبی - دکتری

زبان و ادبیات فارسی

قدمعلی سرّامی

دانشیار - دکتری

زبان و ادبیات فارسی