مدیران گروه تربیت بدنی

گروه تربیت بدنی
نام:  سعیده شادمهری
رشته تحصیلی: فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصیلی: دکتری
آدرس الکترونیکی:
saeedeh.sh61@gmail.com
تلفن: ۵۵۲۲۹۳۵۱       داخلی: -

گروه عمومی تربیت بدنی
نام:  پژمان احمدی
رشته تحصیلی: رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
مقطع تحصیلی:  دکتری
آدرس الکترونیکی:
ahmadi-pezhmanzool@yahoo.com
تلفن: ۵۵۲۲۹۳۵۱          داخلی: -