اعضای هیات علمی تربیت بدنی

اعضای هیات علمی گروه تربیت بدنی

نام خانوادگی

نام

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه علمی

آدرس پست الکترونیکی

احمدی

پژمان

دکتری تخصصی

رشد و تکامل و یادگیری‌حرکتی

استادیار

 

Ahmadi­­­_Pezhman2001@yahoo.com

احمدی

مژگان

دکتری تخصصی

فیزیولوژی ورزش

استادیار

Mahmadi1376@gmail.com

رمضانی

علیرضا

دکتری تخصصی

فیزیولوژی ورزش

دانشیار

Ramezani_ar@yahoo.com

شادمهری

سعیده

دکتری تخصصی

فیزیولوژی ورزش

استادیار

Saeedeh.sh61@qmail.com

شیروانی

حسین

دکتری تخصصی

فیزیولوژی ورزش

مربی

Shirvani.h2006@qmail.com

علم

شهرام

دکتری تخصصی

مدیریت و برنامه ریزی

استادیار

Shahramalam@yahoo.com

کلاهی

شبنم

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی عمومی

مربی

Rsha-zk@yahoo.com

قزوینه

محمدحسین

دانشجو دکتری

مدیریت و برنامه ریزی

مربی

mohamadhoseinghazvineh@yahoo.com

فتاحی مسرور

فروغ

دکتری تخصصی

مدیریت و برنامه ریزی

استادیار

froughfattahim@yahoo.com

مشهودی

سمیرا

دکتری تخصصی

رشد و تکامل و یادگیری‌حرکتی

استادیار

smashhoodi@qmail.com

ملکی

بهنام

دکتری تخصصی

رشد و تکامل و یادگیری‌حرکتی

استادیار

Behnam.maleki1984@gmail.com