کارشناسان گروه تربیت بدنی

تعداد بازدید:۱۲۵۱
کارشناسی آموزش تربیت بدنی (خواهران)
نام: فاطمه عزتی
رشته تحصیلی: تاریخ
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰   داخلی: ۲۶۰۷
 

کارشناسی آموزش تربیت بدنی (برادران)

 نام: مهدی کیقبادی
رشته تحصیلی: روابط عمومی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
تلفن:  ۵۵۲۲۹۲۰۰-۹     داخلی: ۲۶۰۲

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۳۹۶