معرفی دانشکده

۵

 دانشکده علوم انسانی سال ۱۳۶۴ در زمینی به مساحت  ۱۱۵۰۰ مترمربع در مجتمع صفائیه تاسیس شد و در مهر ماه سال ۱۳۹۳ محل مجتمع یادگار امام (ره) منتقل گردید که هم اکنون با دانشکده علوم پایه به طور مشترک در ساختمان شهدای هسته ای مستقر می باشد.این دانشکده مشتمل بر ۱رشته در مقطع کاردانی ،۵ رشته در مقطع کارشناسی ، ۱۶ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و۱۳رشته در مقطع دکتری می باشد. این رشته ها عبارتند از:

مقطع

رشته ها

دکترای تخصصی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری،جغرافیای سیاسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق واندیشه های امام، علوم قرآن و حدیث، ادیان و عرفان، عرفان اسلامی و شناخت اندیشه های امام، فلسفه و کلام اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تاریخ ایران اسلامی، تاریخ اسلامی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیای سیاسی،جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)،جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم و حدیث، ادیان و عرفان، شناخت اندیشه های امام، زبان و ادبیات فارسی، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، فیزیولوژی ورزشی، روانشناسی ورزشی، تاریخ باستان، تاریخ جهان، مطالعات خلیج فارس، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، ایران شناسی با گرایش میراث فرهنگی و گردشگری

کارشناسی پیوسته

فقه و مبانی حقوق، ادبیات فارسی، روان شناسی، معارف و دروس عمومی، زبان و ادبیات انگلیسی،تاریخ ،ادیان و عرفان ،جغرافیای طبیعی ،جغرافیا و برنامه ریزی ،کارتوگرافی،جغرافیای انسانی شهری ،جغرافیای انسانی روستایی

کارشناسی ناپیوسته

تربیت بدنی

کاردانی ناپیوسته

تربیت بدنی

کاردانی پیوسته

تربیت بدنی

 

همچنین این دانشکده دارای تعداد ۲۸ کلاس درس (19کلاس مجهز به ویدئو پرژکتور)، دو اتاق به نامGIS ،سالن دفاع –نمایش جهت برگزاری جلسات واتاق مربوط به استراحت و مطالعه دانشجویان و اساتید می باشد.

 

رؤسای دانشکده علوم انسانی از سال ۱۳۶۶

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر  مسعود شرقی

تاریخ

استادیار

۱۳۶۶-۱۳۷۵

جناب محمد اکبر اوغلی

جغرافیا

مربی

۱۳۷۶-۱۳۸۲

دکتر بهرام آزادبخت

جغرافیا

استادیار

۱۳۸۲-۱۳۸۳

دکتر نصراا... فلاح تبار

جغرافیا

دانشیار

۱۳۸۳-۱۳۸۳

دکتر احمد اصلی زاده

مدیریت

استادیار

۱۳۸۳-۱۳۸۵

دکتر سید عباس هاشمی

مدیریت

استادیار

۱۳۸۵-۱۳۸۶

دکتر علیرضا وحیدی

ریاضی

دانشیار

۱۳۸۸-۱۳۹۰

دکتر صابر اداک

تاریخ

استادیار

۱۳۹۰-۱۳۹۱

دکتر فریبا پهلوانی

فقه و حقوق

استادیار

۱۳۹۲-۱۳۹۵

دکتر منصور امانی

تاریخ

استادیار

۱۳۹۵-۱۳۹۶

دکتر محسن رنجبر

جغر افیا

دانشیار

از سال ۱۳۹۶تاکنون

 

 

معاونین دانشکده علوم انسانی از سال ۱۳۹۲ 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

مهندس مسعود هنریار

الکترونیک

مربی

۱۳۹۲-۱۳۹۵

دکتر پروانه زیویار

جغرافیا

دانشیار

از سال ۱۳۹۵ تاکنون

 

 

۱۳۸۲ روسای اداره پژوهش دانشکده  علوم انسانی از سال

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر محبوبه شرفی

تاریخ

دانشیار

۱۳۸۲-۱۳۸۴

دکتر فرشته اتفاق فر

تاریخ

استادیار

۱۳۸۴-۱۳۸۷

دکتر جمشید قائمی

تاریخ

استادیار

۱۳۸۷-۱۳۸۹

دکتر رامین یلفانی

تاریخ

استادیار

۱۳۸۹-۱۳۹۱

دکتر فاطمه خلیلی

ادبیات زبان عرب

استادیار

۱۳۹۱-۱۳۹۲

دکتر جمشید جلالی

ادیان و عرفان

دانشیار

۱۳۹۲-۱۳۹۵

دکتر رقیه طرلانی باشیز

شیمی-آلی

دکتری

از سال ۱۳۹۵تا کنون