هیات رئیسه و مسئولین دانشکده

تعداد بازدید:۳۲۸۴

رئیس دانشکده: خانم دکتر تهمینه دانیالی

رشته تحصیلی: جغرافیا

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی:  استادیار

آدرس الکترونیکی:
 

تلفن:  ۵۵۲۲۹۳۹۲           داخلی: ۲۶۱۰

زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی: 

 

 

 

 

معاون دانشکده : دکتر محمدحسین قزوینه ای

 

محمد علی تقربی

رشته تحصیلی:  تربیت بدنی 

 

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مقطع تحصیلی: دکتری

 

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

آدرس الکترونیکی:

 

 

آدرس الکترونیکی:

 

تلفن:  ۵۵۲۲۹۳۵۴

داخلی: ۲۶۲۱

تلفن: 55229375

داخلی: 2595

تلفن :55229362

داخلی: -

 

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹