هیات رئیسه و مسئولین دانشکده

نام: محسن رنجبر

رشته تحصیلی: جغرافیای طبیعی

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی:  دانشیار

آدرس الکترونیکی:

تلفن:  ۵۵۲۲۹۳۹۲           داخلی: ۲۶۱۰

زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی یکشنبه ها   ساعت ۱۴ الی ۱۶

 

 

پروانه زیویار

رقیه طرلانی باشیز

محمد علی تقربی

رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رشته تحصیلی: شیمی - آلی

رشته تحصیلیزبان و ادبیات فارسی

مقطع تحصیلی: دکتری

مقطع تحصیلی: دکتری

مقطع تحصیلی: کارشناسی

آدرس الکترونیکی:

zivyar@yahoo.com

آدرس الکترونیکی:
rtarlani1392@gmail.com

آدرس الکترونیکی:

@

تلفن:  ۵۵۲۲۹۳۵۴

داخلی: ۲۶۲۱

تلفن: 55229375

داخلی: 2597

تلفن :55229362

داخلی: 2607