هیات رئیسه و مسئولین دانشکده

تعداد بازدید:۲۹۴۴

نام: شهرام علم

رشته تحصیلی: تربیت بدنی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی)

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی:  استادیار

آدرس الکترونیکی:
​shahramalam@yahoo.com

تلفن:  ۵۵۲۲۹۳۹۲           داخلی: ۲۶۱۰

زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی یکشنبه ها   ساعت 13/30 الی 15

 

 

پروانه زیویار

فاطمه خلیلی

علی حسن پور

رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

رشته تحصیلی: تاریخ

مقطع تحصیلی: دکتری

مقطع تحصیلی: دکتری

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

آدرس الکترونیکی:

zivyar@yahoo.com

آدرس الکترونیکی:
dr.fkhalili@gmail.com

آدرس الکترونیکی:

@

تلفن:  ۵۵۲۲۹۳۵۴

داخلی: ۲۶۲۱

تلفن: 55229375

داخلی: 2595

تلفن :55229362

داخلی: -

 

 

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۷