مدیران گروه

تعداد بازدید:۴۱۶۲

دکتر پروانه زیویار

مدیر گروه جغرافیا

لاتن

دکتر شهرام علم

مدیر گروه تربیت بدنی

تخصصی

دکتر محبوبه شرفی

مدیر گروه تاریخ

 

دکتر پژمان احمدی

مدیر گروه تربیت بدنی

عمومی

دکتر جمشید جلالی شیجانی

مدیر گروه الهیات

تمامی گرایش ها

دکتر رویا احمدی امرجی

مدیر گروه ادبیات فارسی

انات

دکتر ناهید بابایی

مدیر گروه روانشناسی

 

دکتر حمیدرضا کسیخان

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

دکتر محمود رمضانی کردآبادی

مدیر گروه معارف اسلامی

 

 

 

   
آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۷