مدیران گروه

تعداد بازدید:۴۹۰۷

 

دکتر پروانه زیویار

مدیر گروه جغرافیا

لاتن

دکتر بهنام ملکی

مدیر گروه تربیت بدنی

تخصصی

دکتر محبوبه شرفی

مدیر گروه تاریخ

 

 

 

 

دکتر عصمت رمضانی

مدیر گروه کارشناسی حقوق

 

دکتر فاطمه خلیلی

مدیر گروه الهیات

تمامی گرایش ها

دکتر مهناز رمضانی

مدیر گروه ادبیات فارسی

انات

 

 

دکتر معصومه عرفانیان

مدیر گروه روانشناسی

 

دکتر امیر حسین رحیمی

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

دکتر محمود رمضانی کردآبادی

مدیر گروه معارف اسلامی

 

 

 

   
آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹