مدیران گروه

دکتر محسن رنجبر

مدیر گروه جغرافیا

لاتن

دکتر محمد مهدی تقدیسی

مدیر گروه فقه و حقوق

ارشد و دکتری

دکتر معصومه مرادی

مدیر گروه فقه و حقوق

کارشناسی

دکتر پژمان احمدی

مدیر گروه تربیت بدنی

عمومی

دکتر سعیده شادمهری

مدیر گروه تربیت بدنی

تخصصی

دکتر رویا احمدی امرجی

مدیر گروه ادبیات فارسی

انات

دکتر ناهید بابایی

مدیر گروه روانشناسی

 

دکتر حمیدرضا کسیخان

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

دکتر محمود رمضانی کردآبادی

مدیر گروه معارف اسلامی

 

دکتر جمشید جلالی شیجانی

مدیر گروه ادیان و عرفان

دکتر محبوبه شرفی

مدیر گروه تاریخ

دکتر محسن حیدرنیا

مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی