کارکنان

کارکنان دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام و نام  خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

۱

محمدعلی تقربی

رئیس اداره آموزش دانشکده

---

۵۵۲۲۹۳۶۲

۲

رقیه طرلانی باشیز

سرپرست اداره پژوهش دانشکده

۲۵۹۷

۵۵۲۲۹۳۷۵

۳

مریم عرب

مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم انسانی

۲۶۱۰

۵۵۲۲۹۳۹۲

۴

زهرا برقی

فارغ التحصیلات دانشکده

۲۵۹۱

---

۵

حسنعلی ابراهیمی

کارشناس گروههای ارشد و دکترای رشته های علوم انسانی

۲۶۰۶

---

۶

صدیقه محمدی

کارشناس گروه(کارشناسی فقه-آموزش زبان انگلیسی –جغرافیا"کلیه گرایشها"-تاریخ – ادیان و عرفان)

۲۶۰۵

---

۷

فاطمه عزتی

کارشناس گروه تربیت بدنی

۲۶۰۷

---

۸

محمدعلی طاوسی

کارشناس آموزش

---

---

۹

ناهید بهروزنام

مسئول امتحانات

۲۶۱۷

---

۱۰

مهدی کیقبادی

مسئول بایگانی آموزش

۲۶۰۱

---

۱۱

سید حسین نظری

حضور و غیاب اساتید

۲۶۱۹

---

۱۲

صدیقه شاهی

کارشناس پژوهش دانشکده

۲۵۹۷

۵۵۲۲۹۳۸۶

۱۳

حمیده دهقان

مسئوول فرهنگی دانشکده

۲۶۲۲

---

۱۴

زهرا محمدپور

خدمات

۲۶۱۸

---