کارکنان آموزش

 

 

 

 

یاسر ستارزاده

حسنعلی ابراهیمی

کارشناس مقاطع ارشد و دکتری جغرافیا ( کلیه گرایشها )

کارشناس مقاطع ارشد و دکتری رشته های علوم انسانی

شماره تماس : ۵۵۲۲۹۲۰۰  داخلی ۲۶۰۶

شماره تماس : ۵۵۲۲۹۲۰۰  داخلی ۲۶۰۶

 

 

 

 

 

صدیقه محمدی

فاطمه عزتی

کارشناس گروه ( کارشناسی فقه –آموزش زبان انگلیسی –جغرافیا –تاریخ –ادیان و عرفان)

کارشناس گروه تربیت بدنی

شماره تماس : ۵۵۲۲۹۲۰۰  داخلی  ۲۶۰۵

شماره تماس : ۵۵۲۲۹۲۰۰  داخلی  ۲۶۰۷