مرکز تحقیقات آمایش

 

دکتر تهمینه دانیالی

رئیس مرکز آمایش سرزمین

تلفن تماس: 55229261

ایمیل: danyali@iausr.ac.ir