اعضای هیأت علمی گروه روانشناسی

تعداد بازدید:۲۰۰۷

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

ایمیل

1

ساره زمانی

دکتری تخصصی

روانشناسی عمومی

استادیار

روانشناسی عمومی

Zamani sb@yahoo.com

2

کبری لشکری

دکتری تخصصی

روانشناسی تربیتی

استادیار

روانشناسی عمومی

AK.lashgari@Gmail.com

3

ناهیدبابائی امیری

دکتری تخصصی

روانشناسی تربیتی

استادیار

روانشناسی عمومی

nbabaieamiry@yahoo.com

 
آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷