اعضای هیأت علمی گروه گروه جغرافیا

تعداد بازدید:۱۸۷۲

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

ایمیل

1

محسن رنجبر

دکتری

ج - ژئومور فولوزی

دانشیار

جغرافیای متناسب با تخصص

Dr.mranjbar@gmail.com

2

غلام حسین اسکانی

بهرام آزادبخت

دکتری

ج - ژئومورفولوزی

استادیار

جغرافیای متناسب با تخصص

Eskani1967@ gmail.com

4

مهناز پروازی

دکتری

ج - ژئومورفولوزی

استادیار

جغرافیای متناسب با تخصص

mahnazparvazi@yahoo.com

5

علی سیستانی پور

دکتری

زمین شناسی

استادیار

جغرافیای متناسب با تخصص

alisistanipour@ yahoo.com

6

محمد همتی

دکتری

آبخیزداری

استادیار

جغرافیای متناسب با تخصص

Moh_hemati2051@ yahoo.com

7

علی اصغر اسمعیل پور روشن

دکتری

ج - سیاسی

استادیار

جغرافیای متناسب با تخصص

poorroshan@ yahoo.com

8

علیرضا استعلاجی

دکتری

ج - روستایی

استاد

جغرافیای متناسب با تخصص

Al_estelaji@ yahoo.com

9

نصراا.. فلاح تبار

دکتری

 

دانشیار

جغرافیای متناسب با تخصص

Na.fallahtabar@ gmail.com

10

تهمینه دانیالی

دکتری

ج - روستایی

استادیار

جغرافیای متناسب با تخصص

T.daniali@ yahoo.com

11

سیمین ارمغان

دکتری

ج - روستایی

استادیار

جغرافیای متناسب با تخصص

s.armaqan@ yahoo.com

12

بهمن کارگر

دکتری

ج - شهری

دانشیار

جغرافیای متناسب با تخصص

------------------------------

13

پروانه زیویار

دکتری

ج  - شهری

دانشیار

جغرافیای متناسب با تخصص

ZIVYAR @ yahoo.com

14

بتول باهک

دکتری

 ج -اقلیم شناسی

استادیار

جغرافیای متناسب با تخصص

Bahak.bahak@ yahoo.com

 
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷