اعضای هیأت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تعداد بازدید:۱۲۹۹

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

ایمیل

۱

محسن حیدر نیا

دکتری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

استادیار

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

mo.heydarnia42@gmail.com

۲

صابر اداک

دکتری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

استادیار

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

-

 
آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۳۹۷