اعضای هیأت علمی گروه تاریخ

تعداد بازدید:۱۵۶۲

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

مرتبه علمی

ایمیل

1

محبوبه شرفی

دکتری

تاریخ-ایران اسلامی

تاریخ-ایران اسلامی

دانشیار

sharafi48@yahoo.com

 

2

علی اکبر خدری زاده

دکتری

تاریخ-ایران اسلامی

تاریخ-ایران اسلامی

استادیار

khedrizadeh@yahoo.com

 

3

غلامرضا برهمند

دکتری

تاریخ-ایران اسلامی

تاریخ-ایران اسلامی

استادیار

brahmand@gmail.com

 

4

عمادالدین فیاضی

دکتری

تاریخ-ایران اسلامی

تاریخ-ایران اسلامی

استادیار

EMAD402004@YAHOO.COM

 

5

محمد کلهر

دکتری

تاریخ-ایران اسلامی

تاریخ-ایران اسلامی

استادیار

 

6

مهدی گلجان

دکتری

تاریخ-ایران اسلامی

تاریخ-ایران اسلامی

استادیار

 

7

مهدی انصاری

دکتری

تاریخ-اسلام

تاریخ-اسلام

استادیار

d_m_ansari@yahoo.com

 

8

فرشته سادات اتفاق فر

دکتری

علوم سیاسی

علوم سیاسی

استادیار

freshtehetefagh@yahoo.com

 

9

رامین یلفانی

دکتری

تاریخ-ایران اسلامی

تاریخ-ایران اسلامی

استادیار

 

10

خلیل نعمتی

دانشجوی دکتری

تاریخ-ایران اسلامی

تاریخ-ایران اسلامی

مربی

 

11

صدیقه اسدالله

ارشد

تاریخ-ایران اسلامی

تاریخ-ایران اسلامی

مربی

kiyan501@yahoo.com

 

12

فاطمه رضایی شیرازی

ارشد

تاریخ-ایران اسلامی

تاریخ-ایران اسلامی

مربی

fatemehshirazi@yahoo.com

 

 
آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷