معرفی رشته و گروه تربیت بدنی

تعداد بازدید:۱۶۲۱

سوابق مربوط به فعالیتهای آموزشی تربیت بدنی در دانشگاه آزاد واحد یادگار امام (ره) شهرری به سال ۱۳۶۴ برمی گردد که دانشجویان علاوه بر فعالیتهای فوق برنامه ورزشی که جنبه اختیاری داشت موظف بودند ۲ واحد درسی تربیت بدنی را به شکل عمومی اخذ و پاس نمایند. در سال ۱۳۸۵ فعالیت تربیت بدنی دانشگاه به دو بخش به شرح زیر تقسیم شد: ۱) گروه آموزشی تربیت بدنی مقطع کاردانی به عنوان یکی از گروههای آموزشی دانشگاه و۲)فعالیتهای فوق برنامه. طی یک دهه گذشته نیز توانستمجوز پذیرش یک گروه کارشناسی ناپیوسته و دو گروه کارشناسی ارشد (گرایش های روانشناسی ورزشی و فیزیولوژی ورزشی) زیر نظر دانشکده علوم انسانی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را اخذ نماید.

 

مدیران گروه کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشکده از سال ۱۳۹۳

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

آقای محمد حسین قزوینه

تربیت بدنی

مربی

۱۳۹۳-۱۳۹۵

دکتر سعیده شادمهری

تربیت بدنی

استادیار

از سال ۱۳۹۵تاکنون

 

 مدیران گروه کارشناسی پیوسته / ناپیوسته تربیت بدنی دانشکده از سال ۱۳۹۱

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر شهرام علم

تربیت بدنی

استادیار

۱۳۹۱-۱۳۹۳

آقای محمد حسین قزوینه

تربیت بدنی

مربی

۱۳۹۳-۱۳۹۵

دکتر سعیده شادمهری

تربیت بدنی

استادیار

از سال ۱۳۹۵ تا کنون

 

 مدیران گروه کاردانی پیوسته / ناپیوسته تربیت بدنی دانشکده از سال ۱۳۸۵

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

آقای علی اکبر بهبهانی

تربیت بدنی

مربی آموزشیار

۱۳۸۵-۱۳۹۰

دکتر پژمان احمدی

تربیت بدنی

استادیار

۱۳۹۰-۱۳۹۱

دکتر شهرام علم

تربیت بدنی

استادیار

۱۳۹۱-۱۳۹۳

آقای محمد حسین قزوینه

تربیت بدنی

مربی

۱۳۹۳-۱۳۹۵

دکتر سعیده شادمهری

تربیت بدنی

استادیار

از سال ۱۳۹۵ تا کنون

 

مدیران گروه تربیت بدنی عمومی 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

آقای امینی

-

-

قبل از سال۱۳۷۶

آقای علی اکبر بهبهانی

تربیت بدنی

مربی آموزشیار

۱۳۷۶-۱۳۹۰

دکتر سمیرا مشهودی

تربیت بدنی

استادیار

۱۳۹۰-۱۳۹۱

دکتر سعیده شادمهری

تربیت بدنی

استادیار

۱۳۹۱-۱۳۹۲

دکتر فروغ فتاحی مسرور

تربیت بدنی

استادیار

۱۳۹۲-۱۳۹۵

دکتر پژمان احمدی

تربیت بدنی

استادیار

از سال ۱۳۹۵ تا کنون

 
 
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷