مدیر گروه ادبیات فارسی

تعداد بازدید:۹۳۰

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتررویا احمد امرجی

ایمیل :

royaamraji@yahoo.com

تلفن تماس :

۵۵۲۲۹۲۰۰

داخلی :

۲۶۱۶

محل دفتر :

طبقه سوم دانشکده علوم انسانی

برنامه حضور مدیر گروه ادبیات  دانشکده علوم انسانی (نیمسال دوم ۹۷-۹۶)

آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۳۹۷