مدیر گروه جغرافیا

 

مدیر گروه جغرافیا

دکتر محسن رنجبر

ایمیل :

Dr.mranjbar@gmail.com

تلفن تماس :

۵۵۲۲۹۳۹۲

داخلی :

۲۶۱۰

محل دفتر :

طبقه سوم دانشکده علوم انسانی