رئیس دانشکده

نام: 

رشته تحصیلی: 

  مقطع تحصیلی: 

مرتبه علمی:  

 آدرس الکترونیکی:

 

تلفن:  55229392             داخلی: 2610


زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی یکشنبه ها   ساعت 14 الی 16