رئیس دانشکده

نام: محسن رنجبر

رشته تحصیلی: جغرافیای طبیعی

  مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی:  دانشیار

 آدرس الکترونیکی:

تلفن:  ۵۵۲۲۹۳۹۲           داخلی: ۲۶۱۰

زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی یکشنبه ها   ساعت ۱۴ الی ۱۶