رئیس اداره پژوهشنام: 
رقیه طرلانی باشیز

رشته تحصیلی: شیمی - آلی

مقطع تحصیلی: دکترا

آدرس الکترونیکی:
rtarlani1392@gmail.com

                           تلفن:
 55229375                     داخلی: