رئیس اداره آموزش

تعداد بازدید:۳۴۵۸


نام:
 محمد علی تقربی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

آدرس الکترونیکی:

تلفن:
55229362        داخلی: 2607 
 
آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۴