مدیران گروه های آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی


 گروه

1

 آقای دکتر رامین یلفانی


کارشناسی پیوسته، ارشد و دکتری تاریخ

2

آقای دکتر جمشید جلالی شیجانی
 

 کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری ادیان و عرفان و دکتری فلسفه و کلام اسلامی

3

خانم دکتر معصومه مرادی


کارشناسی پیوسته فقه و حقوق اسلامی

4

آقای دکتر محمد جعفری هرندیکارشناسی ارشد و دکترا فقه و حقوق اسلامی و 
 و علوم قرآن و حدیث و فقه شافعی

5

آقای دکتر محسن حیدرنیا


کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

6

 
حانم دکتر پروانه زیویار

 

کارشناسی و کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، کارتوگرافی و جغرافیای انسانی  

7

خانم دکتر رویا احمد امرجی

کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

8

خانم دکتر سعیده شادمهری

مدیر گروه دروس تخصصی تربیت بدنی

 

آقای دکتر پژمان احمدی

مدیر گروه دروس عمومی تربیت بدنی