مدیران گروه های آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

 گروه

۱

خانم دکتر محبوبه شرفی

کارشناسی پیوسته، ارشد و دکتری تاریخ

۲

آقای دکتر جمشید جلالی شیجانی

 کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری ادیان و عرفان و دکتری فلسفه و کلام اسلامی

۳

خانم دکتر معصومه مرادی

کارشناسی پیوسته فقه و حقوق اسلامی

۴

آقای دکتر تقدیسی

کارشناسی ارشد و دکترا فقه و حقوق اسلامی و 
 و علوم قرآن و حدیث و فقه شافعی

۵

آقای دکتر محسن حیدرنیا

کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

۶

 آقای دکتر محسن رنجبر

کارشناسی و کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، کارتوگرافی و جغرافیای انسانی 

۷

خانم دکتر رویا احمد امرجی

کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

۸

خانم دکتر سعیده شادمهری

مدیر گروه دروس تخصصی تربیت بدنی

۹

آقای دکتر پژمان احمدی

مدیر گروه دروس عمومی تربیت بدنی