معاون دانشکده

نام: پروانه زیویار

رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمیدانشیار

 آدرس الکترونیکی:

zivyar@yahoo.com
تلفن:  ۵۵۲۲۹۳۵۴           داخلی: ۲۶۲۱