معرفی گرایش کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

تعداد بازدید:۲۲۲۱
سال تاسیس گرایش کارشناسی ارشد تاریخ دوره اسلامی: ۱۳۶۸

در این رشته دانشجو با تاریخ ایران پس از اسلام تا دوران معاصر آشنا می شود.
این آشنایی علاوه بر بررسی تاریخی هردوره با مهمترین مسائل و رویکردهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اداری و نظامی و جغرافیایی هر دوره نیز همراه خواهد بود.

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۶