معرفی گرایش کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

تعداد بازدید:۲۶۵۹
سال تاسیس گرایش کارشناسی ارشد تاریخ: ۱۳۹۱

در این رشته دانشجویان با تاریخ اسلام از زمان پیامبر(ص) تا قرن دهم و یازدهم آشنا می شوند.
دانشجویان این رشته به صورت بنیادین با تاریخ اسلام، تفکرات فلسفه اسلامی و جغرافیای تاریخی و شهرهای اسلامی و با دستاوردهای تاریخ اسلام در زمینه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگ اسلام آشنا می شوند.

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۶