اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۱۷۹۲

 اعضای عیات علمی گروه آموزشی تاریخ دانشکده علوم انسانی

نام 

 مدرک/ مرتبه علمی

رشته تحصیلی

 اللهیار خلعتبری

 دکتری-استاد (نیمه وقت)

 تاریخ اسلام

محبوبه شرفی

دکتری- دانشیار

 تاریخ

مهدی گلجان

 دکتری-استادیار

 تاریخ

محمد کلهر

دکتری-استادیار

 تاریخ

غلامرضا برهمند

دکتری-استادیار

 تاریخ

رامین یلفانی

 دکتری-استادیار

 تاریخ

عماد الدین فیاضی

دکتری-استادیار

تاریخ

علی اکبر خدری زاده

 دکتری-استادیار

 تاریخ

فرشته سادات اتفاق فر

 دکتری-استادیار

 تاریخ

مهدی انصاری

دکتری - استادیار

تاریخ اسلام

فاطمه رضایی شیرازی

 مربی-فوق لیسانس

 تاریخ

صدیقه اسداله

 مربی-فوق لیسانس

 تاریخ

خلیل نعمتی

 مربی-فوق لیسانس

تاریخ

 
آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۶