مدیر گروه

تعداد بازدید:۱۶۹۳
کارشناسی و کارشناسی ارشد تاریخ
 
نام: محبوبه شرفی

رشته تحصیلی: تاریخ گرایش ایران و اسلام

  مقطع تحصیلی: دکتری

 آدرس الکترونیکی:

sharafi48@yahoo.com
تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰          داخلی: ۲۵۹۴

 

      

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۳۹۶