مدیر گروه

کارشناسی و کارشناسی ارشد تاریخ

 نام: رامین یلفانی

رشته تحصیلی: ایران دوره اسلامی

  مقطع تحصیلی: دکتری

 آدرس الکترونیکی:

rayalfani@yahoo.com
تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰          داخلی: ۲۵۹۴