کارشناس گروه

کارشناسی تاریخ
نام: صدیقه محمدی
رشته تحصیلی: زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
تلفن:  ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰       داخلی: ۲۶۰۵

کارشناسی ارشد تاریخ
 نام: حسنعلی ابراهیمی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

تلفن:  ۵۵۲۲۹۲۰۰-۹       داخلی: ۲۶۰۶