اعضای هیات علمی


اعضای هیات علمی گروه آموزشی ادیان و عرفان دانشکده علوم انسانی

 نام

مدرک

رشته تحصیلی

محمود رضا اسفندیار

دکتری-دانشیار

ادیان و عرفان تطبیقی

جمشید جلالی شیجانی

دکتری- استادیار

تصوف و عرفان اسلامی

عبدالحسین لطیفی

دکتری- استادیار

ادیان و عرفان

 

 

اعضای هیات علمی گروه آموزشی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده علوم انسانی

نام

مدرک

رشته تحصیلی

صابر اداک

دکتری- استادیار

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

محسن حیدر نیا

دکتری- استادیار

 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

  اعضای هیات علمی گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی

نام

مدرک/ مرتبه علمی

رشته تحصیلی

محمد جعفری هرندی

دکتری-دانشیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

عباس سماواتی

دکتری-استادیار

فقه و اصول

قدرت شهباز

دکتری-استادیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

طیبه عارف نیا

دکتری-استادیار

فلسفه و حکمت اسلامی

محمد اسدی مهماندوست

دکتری-استادیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

فاطمه خلیلی

دکتری-استادیار

 ادبیات عرب

طاهره سلیمی

دکتری-استادیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

رحمت فرحزادی

دکتری-استادیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

زهره نیک فرجام

دکتری-استادیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

سیده فاطمه حسینی

دکتری-استادیار

علوم قرآن و حدیث

جبرئیل امیدی

دکتری- استادیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

محمد مهدی تقدیسی

دکتری-استادیار

علوم قرآن و حدیث

فریبا پهلوانی

دکتری - استادیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

شهریار ضیاء آذری

مربی-دانشجوی دکتری(نیمه وقت)

زبان و ادبیات عرب

محسن شریعتی

مربی-فوق لیسانس(نیمه وقت)

حقوق جزا و جرم شناسی

عصمت رمضانی

مربی-دانشجوی دکتری

فقه و مبانی حقوق اسلامی

معصومه مرادی

مربی – دانشجوی دکتری

فقه و مبانی حقوق اسلامی