مدیران گروه

گروه دکتری ادیان و عرفان تطبیقی
نام:  محمود رضا اسفندیار
رشته تحصیلی: ادیان و عرفان تطبیقی
مقطع تحصیلی: دکتری
آدرس الکترونیکی:
تلفن:۵۵۲۲۹۳۴۶    داخلی: ۲۶۰۹

گروه کارشناسی پیوستهُ ارشد ادیان و عرفان، عرفان اسلامی، شناخت اندیشه های امام خمینی (ره) و فلسفه و کلام اسلامی
نام:  جمشید جلالی شیجانی
رشته تحصیلی: تصوف و عرفان اسلامی
مقطع تحصیلی: دکتری
آدرس الکترونیکی:
تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰    داخلی: ۲۶۰۹

گروه کارشناسی پیوسته فقه و حقوق اسلامی
نام:  معصومه مرادی
رشته تحصیلی: فقه و حقوق
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
آدرس الکترونیکی:
moradisa@yahoo.com
تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰    داخلی: ۲۶۰۹


گروه کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

نام:  محسن حیدرنیا
رشته تحصیلی:تاریخ و تمدن ملل اسلامی
مقطع تحصیلی:دکترا
آدرس الکترونیکی:
 mo.heydarnia42@gmail.com

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰  داخلی: -

کارشناسی ارشد و دکترا فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قرآن و حدیث و فقه شافعی و فقه و مبانی حقوق اسلامی با گرایش اندیشه های حضرت امام (ره) 

نام: محمد مهدی تقدیسی
رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی
مقطع تحصیلی: دکترا
آدرس الکترونیکی:
mm.taghdisi@gmail.com
تلفن:  ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰       داخلی: ۲۶۰۳