کارشناسان گروه

کارشناسی پیوسته ادیان و عرفان و  فقه و حقوق اسلامی
نام: صدیقه محمدی
رشته تحصیلی: زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰   داخلی: ۲۶۰۵
 


دکتری و کارشناسی ارشد کلیه گرایشهای گروه ادیان و عرفان، عرفان اسلامی، شناخت اندیشه های امام خمینی (ره) و فلسفه و کلام اسلامی  و دکتری و کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

 نام: حسنعلی ابراهیمی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی  ارشد

تلفن:  ۵۵۲۲۹۲۰۰-۹     داخلی: ۲۶۰۶