مدیر گروه

کارشناسی و کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، کارتوگرافی و جغرافیای انسانی  

نام: محسن رنجبر

رشته تحصیلی: جغرافیایی طبیعی

  مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی:  دانشیار

 آدرس الکترونیکی:

تلفن:  ۵۵۲۲۹۳۹۲           داخلی: ۲۶۱۰