مدیر گروه

کارشناسی و کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، کارتوگرافی و جغرافیای انسانی  

نام:  پروانه زیویار
رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مقطع تحصیلی: دکتری
آدرس الکترونیکی:
 
zivyar@yahoo.com
     تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰    داخلی:  ۲۶۲۱