کارشناسان گروه

  کارشناسی کارتوگرافی، جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی نام: صدیقه محمدی 
رشته تحصیلی: 
زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
آدرس الکترونیکی:
تلفن:  10-55229200      داخلی: 2605


کارشناسی ارشد کلیه گرایش های جغرافیا

 
 نام: فاطمه تاج زاده
رشته تحصیلی: الهیات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی 
آدرس الکترونیکی: 
تلفن:  10-55229200       داخلی: 2606