اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه جغرافیا

نام و نام خانوادگی

مدرک- مرتبه علمی

رشته

بهمن کارگر

دکتری - دانشیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پروانه زیویار

دکتری - دانشیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علیرضا استعلاجی

دکتری -استاد

جغرافیای انسانی روستایی

نصرا.. فلاح تبار

دکتری - دانشیار

جغرافیای انسانی روستایی

تهمینه دانیالی

دکتری -استادیار

جغرافیای انسانی روستایی

سیمین ارمغان

دکتری -استادیار

جغرافیای انسانی روستایی

علی اصغر اسمعیل پورروشن

دکتری -استادیار

جغرافیای سیاسی

محسن رنجبر

دکتری - دانشیار

جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)

بهرام آزاد بخت

دکتری -استادیار

جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)

غلامحسین اسکانی

دکتری -استادیار

جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)

مهناز پروازی

دکتری -استادیار

جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)

بتول باهک

دکتری -استادیار

جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)

محمد همتی

دکتری -استادیار

هیدرولوژی-آبخیزداری

علی سیستانی پور

دکتری -استادیار

زمین شناسی