مدیر گروه

 کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
 
 نام: رویا احمد امرجی
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

  مقطع تحصیلی: دکتری

 آدرس الکترونیکی:

royaamraji@yahoo.com

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰             داخلی: ۲۶۱۶