کارشناسان گروه

 
   کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

نام: صدیقه محمدی 
رشته تحصیلی: 
زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی

تلفن:۹-۵۵۲۲۹۲۰۰      داخلی: ۲۶۰۵


کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
 نام: حسنعلی ابراهیمی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

تلفن:  ۵۵۲۲۹۲۰۰-۹       داخلی: ۲۶۰۶