آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم اطلاعات اساتید حق التدریسفرم های آموزشی
فرم جذب اساتیدفرم های آموزشی
فرم امتیاز مرتبه علمیفرم های آموزشی
قرارداد حق التدریسفرم های آموزشی
فرم ارائه جزوه جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتیدفرم های آموزشی
فرم مشخصات فعالیت های پژوهشی جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتیدفرم های آموزشی
فرم مشخصات اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم مشخصات اساتید حق التدریسفرم های آموزشی
فرم عضویت و تبدیل وضعیت هیأت علمیفرم های آموزشی
جداول ارتقاء مرتبه اساتیدفرم های آموزشی
فرم های تبدیل وضعیت اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم درخواست استفاده ازبخشنامه سهمیه ادامه تحصیل اعضای هیات علمی با مرتبه مربیفرم های آموزشی
صورتجلسه دفاعیه پروژهفرم های آموزشی
فرم های مربوط به جذب اعضای هیات علمی در سال 93فرم های آموزشی
فرم شماره 1فرم های آموزشی
فرم اطلاعات اساتید هیات علمیفرم های آموزشی
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت فراخوان سال 93فرم های آموزشی
فرم تقاضای ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمیفرم های آموزشی