آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
جداول ارتقاء مرتبه اساتیدفرم های آموزشی
صورتجلسه دفاعیه پروژهفرم های آموزشی
فرم ارائه جزوه جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتیدفرم های آموزشی
فرم اطلاعات اساتید حق التدریسفرم های آموزشی
فرم اطلاعات اساتید هیات علمیفرم های آموزشی
فرم امتیاز مرتبه علمیفرم های آموزشی
فرم تقاضای ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم جذب اساتیدفرم های آموزشی
فرم درخواست استفاده ازبخشنامه سهمیه ادامه تحصیل اعضای هیات علمی با مرتبه مربیفرم های آموزشی
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم شماره 1فرم های آموزشی
فرم عضویت و تبدیل وضعیت هیأت علمیفرم های آموزشی
فرم مشخصات اساتید حق التدریسفرم های آموزشی
فرم مشخصات اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم مشخصات فعالیت های پژوهشی جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتیدفرم های آموزشی
فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت فراخوان سال 93فرم های آموزشی
فرم های تبدیل وضعیت اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم های مربوط به جذب اعضای هیات علمی در سال 93فرم های آموزشی
قرارداد حق التدریسفرم های آموزشی