آیین نامه‌ها و فرم‌ها- پایان نامه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه معاف از شهریهپایان نامه
آیین نامه تکراری نبودن موضوع (سال ۸۳)پایان نامه
آیین نامه ارزیابی علمی مقالات مستخرج از پایان نامه (سال ۱۳۸۸)پایان نامه
تحویل نسخه دیجیتال پایان نامه(سال ۹۰)پایان نامه
شرایط همکاری اساتید سایر موسسات برای راهنمایی و مشاوره پایان نامهپایان نامه
نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه و رسالهپایان نامه
نحوه نمره دهی پایان نامه ارشدپایان نامه
آیین نامه دکتری پژوهش محور سال (۱۳۹۲)پایان نامه
استفاده بهینه از ظرفیت اساتید (۱۳۹۳)پایان نامه
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره (۱۳۸۷)پایان نامه
معافیت تمدید شهریه رساله دکتری برای پذیرش مقاله دفاع سال (۱۳۹۲)پایان نامه
صدورمجوز دفاع برای برخی رشته های علوم انسانی (۱۳۹۶)پایان نامه
صورتجلسه دفاع ارشد ۹۵پایان نامه
صورتجلسه دفاع ارشد ۹۴ به قبلپایان نامه
نسخه مالی صورتجلسه دفاع ارشدپایان نامه
فرم الف ارشدپایان نامه
فرم پروپزال ارشدپایان نامه
فرم تعهد ارشدپایان نامه
فرم گزارش پیشرفت کار ارشدپایان نامه
فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه ارشدپایان نامه