آیین نامه‌ها و فرم‌ها- انجمن علمی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
حق عضویت در انجمنهای علمی (۱۳۹۴)انجمن علمی
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی، ادبی و هنری (۱۳۹۱)انجمن علمی
متمم شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی(۱۳۹۳)انجمن علمی
شرح وظایف کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی (۱۳۹۲)انجمن علمی
گردش کار فرآیندهای پژوهشی انجمن علمیانجمن علمی
فرم اطلاعات فردی کاندیدای هیات مدیره انجمن علمیانجمن علمی
فرم عضویت در انجمنانجمن علمی
صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره انجمن علمیانجمن علمی
اساسنامه انجمن علمیانجمن علمی
فرم ارایه گزارش برنامه های برگزار شدهانجمن علمی
فرم شماره ۷-گزارش عملکردبودجه سالیانه انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۶-درخواست برگزاری سخنرانی انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۵- درخواست انتشار نشریه انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۴- درخواست برگزاری کارگاه انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۳- فرم درخواست برگراری همایش داخلی،سمینار انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۲- درخواست بازدید علمی انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۱- برنامه پیشنهادی انجمنانجمن علمی