آیین نامه‌ها و فرم‌ها- انجمن علمی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اساسنامه انجمن علمیانجمن علمی
حق عضویت در انجمنهای علمی (۱۳۹۴)انجمن علمی
شرح وظایف کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی (۱۳۹۲)انجمن علمی
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی، ادبی و هنری (۱۳۹۱)انجمن علمی
صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره انجمن علمیانجمن علمی
فرم ارایه گزارش برنامه های برگزار شدهانجمن علمی
فرم اطلاعات فردی کاندیدای هیات مدیره انجمن علمیانجمن علمی
فرم شماره ۱- برنامه پیشنهادی انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۲- درخواست بازدید علمی انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۳- فرم درخواست برگراری همایش داخلی،سمینار انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۴- درخواست برگزاری کارگاه انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۵- درخواست انتشار نشریه انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۶-درخواست برگزاری سخنرانی انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۷-گزارش عملکردبودجه سالیانه انجمنانجمن علمی
فرم عضویت در انجمنانجمن علمی
گردش کار فرآیندهای پژوهشی انجمن علمیانجمن علمی
متمم شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی(۱۳۹۳)انجمن علمی